scipy.sparse.dok_matrix.todense

dok_matrix.todense()

This Page