scipy.sparse.dok_matrix.toarray

dok_matrix.toarray()

This Page