scipy.sparse.dia_matrix.todense

dia_matrix.todense()

This Page