SciPy

scipy.special.pbvv

scipy.special.pbvv(v, x) = <ufunc 'pbvv'>

Parabolic cylinder function V

Returns the parabolic cylinder function Vv(x) in v and the derivative, Vv’(x) in vp.

Returns:

v

Value of the function

vp

Value of the derivative vs x

Previous topic

scipy.special.pbdv

Next topic

scipy.special.pbwa