SciPy

numpy.polynomial.chebyshev.Chebyshev.copy

Chebyshev.copy()

Return a copy.

Return a copy of the current Chebyshev instance.

Returns :

new_instance : Chebyshev

Copy of current instance.