SciPy

numpy.ma.MaskedArray.__pow__

method

MaskedArray.__pow__(other)[source]

Raise self to the power other, masking the potential NaNs/Infs

Previous topic

numpy.ma.MaskedArray.__rdivmod__

Next topic

numpy.ma.MaskedArray.__rpow__